Pieczątka i rachunek bankowy

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą. Kolejnym etapem są dane wnioskodawcy, adres zamieszkania i zameldowania, które musimy dokładnie wypełnić. Jeżeli posiadamy NIP również go wpisujemy, jeżeli nie posiadamy musimy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o nadanie NIPu. Przechodzimy o danych firmy i tu musimy uwzględnić pełną oraz skróconą nazwę firmy, PKD, czyli rodzaj naszej działalności, od kiedy zaczynamy naszą działalność, a także dane kontaktowe. We wniosku również musimy wpisać formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz podać konto bankowe. Wniosek należy własnoręcznie popisać.W chwili obecnej prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie musisz posiadać pieczątki ani firmowego rachunku bankowego. Rachunek bankowy jest koniczny dopiero w przypadku transakcji, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Zatem na początku prowadzenia firmy możesz korzystać ze swojego prywatnego rachunku bankowego.
Pieczątkę mimo to warto wyrobić, gdyż załatwiając róże sprawy nie będziesz za każdym razem przepisywać i pamiętać wszystkich danych swojej firmy. Warto również założyć firmowy rachunek bankowy, ponieważ ułatwi to zarządzanie pieniędzmi, w dodatku rachunek ten będzie można podawać swoim kontrahentom oraz opłacać z niego zobowiązania firmy. Obecnie banki w swojej ofercie mają całkowicie bezpłatne rachunki dla osób prowadzących jednoosobowe firmy.

Comments are closed.