Kto to jest przedsiębiorca

Rozpoczynając działalność gospodarczą zobowiązujemy się o tego, iż zapoznaliśmy się z ustawą. Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Osoba fizyczna i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera Kodeks cywilny.

Comments are closed.