Karta podatkowa

CEIDG jest to wniosek rejestracyjny – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, składa się go w Urzędzie Miasta, bądź Gminy lub internetowo przez platformę umożliwiającą zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG musi być wypisany czytelnie bez skreśleń i poprawek. Zaczynając wypełnianie wniosku musimy zaznaczyć odpowiednią rubrykę, co chcemy zrobić rozpocząć działalność, zmienić coś w istniejącej działalności, zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą. Kolejnym etapem są dane wnioskodawcy, adres zamieszkania i zameldowania, które musimy dokładnie wypełnić. Jeżeli posiadamy NIP również go wpisujemy, jeżeli nie posiadamy musimy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o nadanie NIPu. Przechodzimy o danych firmy i tu musimy uwzględnić pełną oraz skróconą nazwę firmy, PKD, czyli rodzaj naszej działalności, od kiedy zaczynamy naszą działalność, a także dane kontaktowe. We wniosku również musimy wpisać formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz podać konto bankowe. Wniosek należy własnoręcznie popisać.W chwili obecnej prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nie musisz posiadać pieczątki ani firmowego rachunku bankowego. Rachunek bankowy jest koniczny dopiero w przypadku transakcji, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Zatem na początku prowadzenia firmy możesz korzystać ze swojego prywatnego rachunku bankowego.
Pieczątkę mimo to warto wyrobić, gdyż załatwiając róże sprawy nie będziesz za każdym razem przepisywać i pamiętać wszystkich danych swojej firmy. Warto również założyć firmowy rachunek bankowy, ponieważ ułatwi to zarządzanie pieniędzmi, w dodatku rachunek ten będzie można podawać swoim kontrahentom oraz opłacać z niego zobowiązania firmy. Obecnie banki w swojej ofercie mają całkowicie bezpłatne rachunki dla osób prowadzących jednoosobowe firmy.
Zakładając działalność gospodarczą zmuszeni jesteśmy już na samym początku wybrać formę opodatkowania, czyli sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Tutaj mamy wybór kilku form, jednak przed wyborem i zgłoszeniem formy opodatkowania we wniosku CEIDG, należałoby się dogłębnie zastanowić i wybrać najkorzystniejszą dla naszej działalności gospodarczej. Jeżeli sami nie znamy przepisów, warto jest porozmawiać z księgowym i wspólnie wybrać tą najlepszą. W Polsce obowiązują następujące formy rozliczania z Urzędem Skarbowym: podatek liniowy wynosi 19% , podatek wg stawki progresywnej – zasady ogólne-dwie stawki 18% i 32%, ryczałt ewidencjonowany według stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17%,20%, karta podatkowa oraz podatek Vat. Stawką podstawową podatku Vat w Polsce jest 23%. Obowiązują również stawki 8 i 5% według wykazu, 0% dla eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, lub produkty zwolnione ze stawek Vat.
Zapoznając się ze strukturą opodatkowania w Polsce warto przeanalizować każą formę płacenia podatku i wybrać tą najkorzystniejszą la naszej działalności gospodarczej.
Jedną z najprostszych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest karta podatkowa. Warunki opłacania podatku w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998roku. Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej.
Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki). Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju działalności, oraz od liczby mieszkańców w miejscowości. Wysokość jest stała i o jej wysokości decyduje naczelnik urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg. Aby opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Comments are closed.